logo Uzyskaj dostęp Co nowego w Pracowni

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin serwisu internetowego

§ 1. WSTĘP

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego działającego pod adresem https://www.pracowniasi.pl/  jest spółka Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, adres e-mail bok@forum-media.pl, zwana dalej Wydawnictwem lub Usługodawcą.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego przez jego Użytkowników, a w szczególności zasady przeglądania zawartości serwisu internetowego oraz uzyskiwania płatnego dostępu do zasobów serwisu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych w serwisie internetowym.
 4. Wszelkie publikacje w serwisie internetowym dokonywane są w języku polskim.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.pracowniasi.pl/
 6. Umowy zawierane są w języku polskim.
   

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Abonament– pod pojęciem abonamentu należy rozumieć czasowy i płatny dostęp do serwisu, umożliwiający wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności. Abonament liczony jest od daty wystawienia faktury klientowi.
 2. Biuro Obsługi Klienta - centrum telefonicznej obsługi Klienta, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o ofercie Serwisu internetowego, złożyć Zamówienie oraz uzyskać informacje dotyczące Zamówienia. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne pod numerem telefonu: 61 66 55 800 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora). Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze godzinach: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00.
 3. Umowa – umowa dotycząca Abonamentu, do której zastosowanie ma niniejszy Regulamin.
 4. Serwis internetowy– oznacza serwis prowadzony przez Wydawnictwo, dostępny na stronie internetowej https://www.pracowniasi.pl/
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu internetowego.
 6. Regulamin– niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 7. Klient– osoba fizyczna, zawierająca Umowę bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która wykupiła Abonament.
 8. Rejestracja– zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu internetowego na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 9. Konto– oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Serwisu internetowego, w którym gromadzone są dane dotyczące zarejestrowanego Użytkownika, Klienta oraz zakupionych Abonamentów.
 10. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Serwisu Internetowego.
 11. Konsultant - pracownik Wydawnictwa (lub osoba wykonująca na rzecz Wydawnictwa czynności określone niniejszym Regulaminem na innej podstawie prawnej) przyjmujący w rozmowie telefonicznej Zamówienie lub inne dyspozycje od Użytkownika.
 12. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą
 13. Zamówienie– czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na:
  1. wyborze w ramach Serwisu internetowego określonego Abonamentu, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub
  2. wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia w wersji papierowej dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa określającego jednoznacznie rodzaj Abonamentu lub
  3. wysłaniu drogą e-mailową oświadczenia woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj Abonamentu,
  4. złożeniu oświadczenia woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj Abonamentu podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem.
 14. Formularz Zamówienia- formularz zawierający dane Klienta i szczegóły Zamówienia.
 15. Formularz Zamówienia online– interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym przy każdym Abonamencie, umożliwiający zakup Abonamentu.
 16. Formularz Zamówienia w wersji papierowej– formularz dostępny w wersji papierowej w materiałach promocyjnych Wydawnictwa, zawierający niezbędne informacje do zawarcia Umowy.
 17. Przedsiębiorca-Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera Umowę w zakresie związanym z jego działalnością gospodarczą, gdy z charakteru Zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 18. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego.


§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem https://www.pracowniasi.pl/  w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Polityka Prywatności Serwisu internetowego dostępna jest pod adresem https://www.pracowniasi.pl/
 3. Regulamin dotyczy Abonamentu, o ile w odpowiedniej ofercie Wydawnictwo zaznaczy, że Regulamin ma do niego zastosowanie.
 4. Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Wydawnictwo w ramach Serwisu internetowego prowadzi sprzedaż do osób dokonujących zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
   

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego, w tym składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  2. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej  z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player, obsługującą pliki cookies z włączona ich obsługą (zalecane);
  3. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (wymagany dla rejestracji w Serwisie internetowym, w tym w składania Zamówień).
 2. Administrator informuje, że strona internetowa Serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis internetowy plików cookies znajduje się w Polityce Prywatności.
 3. Serwis internetowy zawiera treści w języku polskim.
 4. Treści w formie materiałów wideo udostępniane są w postaci transmisji strumieniowej.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego na okres wskazany w treści Zamówienia. Usługodawca nie jest zobowiązany do aktualizowania treści Serwisu internetowego. Aktualizowane są wyłącznie te treści w których opisie znajduje się zobowiązanie do aktualizacji.
 6. Usługodawca nie ogranicza dostępu do Serwisu internetowego w zależności:
  1. od miejsca położenia urządzenia Użytkownika,
  2. liczby logowań do Serwisu,
  3. czasu czytania treści lub korzystania z Serwisu.
 7. W indywidualnych przypadkach treści umieszczone w Serwisie internetowym mogą zostać udostępnione z możliwością pobrania do pamięci urządzenia Użytkownika lub w formie transmisji strumieniowej na żywo, dostępnej dla Użytkownika wyłącznie w czasie trwania wydarzenia. Warunki techniczne, w tym konieczność posiadania konkretnego oprogramowania, czas odtwarzania, typ i rozmiar pliku, wskazane zostają w Serwisie internetowym w miejscu widocznym dla Użytkownika.
   

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu internetowego oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 3. Zabrania się korzystania z Serwisu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.
 4. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Serwisu internetowego, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Serwisu internetowego w sytuacji, gdy Użytkownik lub Klient podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu internetowego bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 7. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu opłata za Zamówienie nie podlega zwrotowi w całości lub części.
 8. Użytkownik uzyskujący dostęp do Serwisu internetowego w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.
 9. Przystępując do korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.


§ 6. DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu poprzez wpisanie w dowolnej przeglądarce internetowej adresu Strony internetowej. Złożenie Zamówienia wymaga zarejestrowania się w Serwisie internetowym.
 2. Użytkownik może założyć w Serwisie internetowym indywidualne Konto. Po założeniu Konta w Serwisie internetowym Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu internetowego. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Serwisu Internetowego, natomiast jest niezbędne, aby dokonać zakupu Abonamentu. Część treści w serwisie dostępna jest dla wyłącznie w ramach Abonamentu.
 3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez:
  1. Rejestrację Użytkownika na Stronie internetowej w sposób opisany w ust. 7 niniejszego paragrafu lub
  2. złożenie Zamówienia w sposób opisany w § 2 ust. 11 lit. b), c) i d), po którym następuje kontakt z Konsultantem; po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą szczegóły złożonego Zamówienia  i link umożliwiający aktywację Konta.
 7. W celu samodzielnego założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem,
  2. ustalić Hasło,
  3. podać czy zamawia jako: placówka lub instytucja, osoba prywatna czy jednostka budżetowa,
  4. podać imię i nazwisko,
  5. podać dane teleadresowe: ulice, nr domu, miejscowość, NIP oraz fakultatywnie nr telefonu,
  6. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść;
  7. potwierdzić, czy zawiera Umowę w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
  8. kliknąć w link, którzy przyjdzie na adres skrzynki, o którym mowa w lit. a niniejszego ustępu, celem potwierdzenia prawa do dysponowania tym adresem.
 8. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 a) lub 6 b) niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji w Serwisie Internetowym i założenia Konta.
 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 10. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów.
 11. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika lub do Klienta o udostępnienie swojego Hasła.
 12. Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać Hasła osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie Hasła.
 13. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.
 14. Użytkownik oraz Klient ma prawo ma prawo do zamknięcia konta Serwisu internetowego, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres bok@forum-media.pl. W przypadku usunięcia Konta na żądanie Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty za Zamówienie nie podlegają zwrotowi w całości lub części.
 15. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.
 16. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach:
  1. nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu,
  2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta,
  3. korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Serwisu internetowego w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
 17. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika lub odpowiednio Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.
 18. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu internetowego w czasie wprowadzania zmian, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi.
   

§ 7. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY

 1. Wydawnictwo przedstawia danej osobie ofertę zawarcia Umowy, w szczególności przez:
  1. udostępnienie jej w materiałach promocyjnych Wydawnictwa;
  2. przedstawienie oferty przez Konsultanta podczas rozmowy telefonicznej,
  3. zamieszczenie jej w Serwisie internetowym.
 2. Wraz z ofertą Wydawnictwo informuje w szczególności o okresie obowiązywania Umowy i zasadach płatności. 
 3. Przed zawarciem Umowy Wydawnictwo umożliwia pobranie z Serwisu internetowego Regulaminu, w formacie umożliwiającym jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (PDF).
 4. Aby zawrzeć Umowę, dana osoba przyjmuje ofertę Wydawnictwa przez:
  1. wypełnienie Formularza zamówienia w wersji papierowej i przesłanie go:
   • pocztą lub kurierem pod adres Wydawnictwa lub,
   • w formie skanu - pocztą elektroniczną na adres e-mail Wydawnictwa, albo
  2. wypełnienie Formularza zamówienia online w Serwisie internetowym albo
  3. złożenie Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta.
 5. Składając zamówienie, Klient:
  1. wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
  2. oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje te postanowienia,
  3. w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, czy zamówienie na dostęp do Serwisu internetowego składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,
  4. wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  5. oświadcza że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Usługodawcę.
 6. Oferta Wydawnictwa może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.
   

§ 8. WARUNKI UMOWY

 1. Cena wybranego Abonamentu wskazana jest przy zawieraniu Umowy oraz w Serwisie internetowym.
 2. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za Abonament (na przyszłość) oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Klientów. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie internetowym. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz ze wskazaną w Zamówieniu ceną.
 3. Cena Abonamentu płatna jest z góry za cały okres Abonamentu.
 4. Po upływie okresu trwania Abonamentu, o ile Klient nie zgłosi rezygnacji Abonament jest przedłużany o następny - taki sam okres, w aktualnej cenie Abonamentu i wystawiana jest faktura VAT z 10-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu utrzymania ciągłości oraz umożliwienia Klientowi opłacenia należności za kolejny okres Abonamentu, możliwość pełnego korzystania z Serwisu internetowego zostaje wydłużona o 14 dni.
 5. Usługodawca wyraźnie zawiadamia Użytkownika o:

a. zbliżającym się upływie okresu trwania Abonamentu,

b. automatycznym przedłużeniu Abonamentu,

c. aktualnej cenie Abonamentu,

d. prawie do zgłoszenia rezygnacji z automatycznego przedłużenia

e. prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od uzyskania informacji o automatycznym przedłużeniu Abonamentu.

6. Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia Abonamentu w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl przy czym rezygnacja z Abonamentu może nastąpić w każdym czasie, nie później jednak niż na 14 dni przed końcem obowiązującego Abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta.

7. W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do Serwisu internetowego. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa. Niepłacenie faktury za przedłużenie Abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.

8. Klientowi nie przysługuje prawo rezygnacji z Abonamentu w okresie jego trwania.

9.Nieopłacenie faktury za przedłużenie Abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.
 

§ 9. WYKONANIE UMOWY

 1. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Wraz z tą informacją Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia żądania natychmiastowego wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przyjęcia do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Dostęp do Serwisu internetowego w ramach wybranego Abonamentu aktywowany jest po dokonaniu płatności przez Klienta. Płatności dokonać można jednym  ze sposobów opisanych w § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Po odnotowaniu płatności na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do Serwisu internetowego, zawierająca dane umożliwiające natychmiastowy dostęp do usługi. Kody dostępu przeznaczone są do korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika, dostęp więcej niż jednego Użytkownika będzie blokowany.
 3. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści dostępnych w Serwisie internetowym także w zakresie wykraczającym ponad to, co jest niezbędne do zachowania zgodności tych treści z umową. Zmiana może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i pod warunkiem nieobciążania Klienta dodatkowymi kosztami. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Klienta o zmianie w sposób jasny i zrozumiały.


§ 10. CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny Abonamentu podawane w Serwisie internetowym  są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, jest przedstawiana Klientowi w ramach składanego Zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia złożonego Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient ma możliwość wybrania jednej z dwóch opcji sposobu płatności:
  1. płatność on-line – sposobem dostępnym w danym momencie w Serwisie internetowym Wydawnictwa (eTransfery, przelewy elektroniczne, karty płatnicze),
  2. płatność przelewem bankowym - na numer rachunku bankowego podany przez Wydawnictwo na podstawie faktury pro forma udostępnionej Klientowi w formacie pdf, którą można zapisać na dysku komputera i wydrukować zawierającej wszystkie informacje podane w Formularzu Zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności, w celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze pro forma.
 3. Po zaksięgowaniu płatności na adres Klienta zostanie wysłana faktura.


§ 11. REKLAMACJE ABONAMENTU

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej wysyłając informacje na adres Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając wiadomość na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju Abonamentu, nazwę Użytkownika oraz dane Klienta, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 3. Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia Abonamentu w formie pisemnej na adres Forum Media Polska Sp. z o.o. ul. Polska 13 60-595 Poznań lub mailowo na adres: bok@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązywania Abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo anulowania Abonamentu w okresie jego trwania. Niekorzystanie z Serwisu internetowego nie jest równoznaczne z rezygnacją z Abonamentu,  nie jest także podstawą do anulowania faktury.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
 6. Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
  1. jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
  2. stawce podatku,
  3. sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
  4. wartości sprzedaży netto,
  5. wartości sprzedaży brutto,
  6. kwocie należności ogółem.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 12. REKLAMACJA SERWISU INTERNETOWEGO I ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres bok@forum-media.pl.
 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Serwisie internetowym przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.


§ 13. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamknąć Konto Użytkownika w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamyka Konto Użytkownika poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Usługodawcy bok@forum-media.pl. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Zamknięcie Konta na żądanie Użytkownika nie powoduje anulowania Abonamentu.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 5. W przypadku, gdyby rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie ust. 3 niniejszego paragrafu miałoby wiązać się dla Klienta z poniesieniem przez niego szkody (utrata dostępności do wykupionego Abonamentu) Usługodawca może przyjąć jedno z trzech rozwiązań:
  1. może zwrócić Klientowi należność za Abonament, proporcjonalnie do okresu i zakresu jej wykorzystania.
  2. za zgodą Klienta - może przenieść Abonament udostępniony w ramach likwidowanego Konta Użytkownika na inne Konto Użytkownika pozostającego w organizacji Klienta;
  3. może wydłużyć funkcjonowanie Serwisu internetowego dla Użytkownika, którego Konto ma podlegać likwidacji, do czasu upływu Abonamentu; w tym okresie za pośrednictwem likwidowanego Konta nie można dokonać zakupu nowego Abonamentu ani wydłużyć funkcjonowania dotychczas zakupionego Abonamentu.
 6. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zakończeniu funkcjonowania Serwisu internetowego Usługodawca w pierwszej kolejności zawiesza sprzedaż Abonamentów. W stosunku do Klientów, którzy posiadają wykupione i aktywne Abonamenty postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 7. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Klient składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawiera załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 8. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpić od Zamówienia w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od Zamówienia nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi:
  1. który wyraził zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  2. wyraźnie oświadczył, że przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania,
  3. został poinformowany przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 9. W razie odstąpienia od Zamówienia umowa jest uważana za niezawartą.
 10. Do zachowania terminu na odstąpienie od Zamówienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 11. W przypadku odstąpienia od Zamówienia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności i zostanie wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta do złożenia Zamówienia. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu płatności.


§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu internetowego przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Serwisu internetowego, zgłasza ten fakt Usługodawcy mailowo na adres bok@forum-media.pl. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu internetowego.


§ 15. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Wydawnictwo oświadcza, że wszystkie materiały dostępne w Serwisie internetowym w tym informacje,  grafiki, artykuły, zdjęcia są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w  ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Uzyskanie dostępu do Serwisu internetowego w ramach Konta oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Klientowi (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w Serwisie internetowym wyłącznie dla własnych potrzeb Klienta, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do danych treści w Serwisie internetowym.
 4. Licencja nie uprawnia do:
  1. rozpowszechniania informacji pobranych z Serwisu internetowego, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
  2. udzielania dostępu do Serwisu internetowego osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim, poza osobami wyraźnie upoważnionymi przez Klienta,
  3. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu internetowego, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
  4. przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
    

§ 16. ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego, wprowadzenia lub wycofania usług Serwisu internetowego, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.
 2. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Usługodawca każdorazowo zawiadomi Klientów o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie internetowym.
 4. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres bok@forum-media.pl. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia § 13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu internetowego, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu internetowego, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Regulaminem, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
  Biuro Obsługi Klienta Forum Media Polska sp. z o.o.ul. Polska 13,60-595 Poznań tel.: 61 66 55 800, fax: (61) 66 55 888e-mail: bok@forum-media.pl
   

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Wszelkie spory między Usługodawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
 4. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 5. W przypadku posługiwania się przez Użytkowników lub Klientów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Użytkownik lub Klient posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Użytkownik lub Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Serwisu internetowego, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Usługodawcy (odpowiadające co najmniej kwocie należnego wynagrodzenia) podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.

Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych. Kontynuując wizytę, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o tym, kto i w jaki sposób przetwarza te dane oraz o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki, dowiesz się w Polityce Prywatności. Możesz zawsze cofnąć zgodę usuwając pliki cookies lub zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.